Odměna za právní službu je určována dohodou mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA

Není-li dohodnuta odměna smluvní, pak se určuje z tzv. tarifní hodnoty, což je hodnota zastupované věci. Tarifní odměna je upravena v § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který současně stanoví, co je úkon právní služby (§ 11 vyhlášky). Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.

SMLUVNÍ ODMĚNA

V rámci sjednávání výše odměny důsledně dbám na to, aby odměna kromě časové a obsahové náročnosti věci zohledňovala i finanční možnosti klientů. Při převzetí věci dle možností předem klienta informuji o předpokládaném rozsahu mé práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Časová odměna
Odměna se stanoví jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb konkrétnímu klientovi. Má odměna se pohybuje mezi 1.500,- Kč až 2.500,- Kč bez DPH za hodinu, přičemž její výše je určena zejména v závislosti na složitosti věci. Odměnu je s ohledem na finanční možnosti klienta možno po dohodě snížit.

Paušální odměna
Je vhodná pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Většinou se jedná o paušální měsíční částku, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby v dohodnutém rozsahu či bez ohledu na jejich rozsah v daném období.

Dále lze paušální odměnu sjednat v případě poskytnutí jednorázových komplexních právních služeb, které vyžadují více různorodých úkonů právní služby (např. rozvod, převod nemovitosti, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví atd.). Odměna se stanoví paušální částkou za "vyřízení věci" bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.

Úkonová odměna
Odměna je stanovena podle počtu úkonů právní služby, které byly v konkrétní věci učiněny. Sazba za jeden úkon právní služby je sjednána dohodou nebo odkazem na advokátní tarif (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb). Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v § 11 advokátního tarifu

Podílová odměna
Je určena v závislosti na výsledku sporu. Odměna je stanovena pevnou částkou nebo procentem z nárokované nebo vysouzené částky, která advokátovi náleží v případě úspěchu ve sporu.

Sjednaná odměna nezahrnuje hotové výdaje advokáta (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, telekomunikační poplatky aj.)

Vzhledem k tomu, že jsem plátcem daně z přidané hodnoty, odměna i hotové výdaje podléhají 21 % DPH, jež bude vždy připočítána ke smluvenému typu odměny.