Při výkonu advokacie se zaměřuji na právo občanské, rodinné, pracovní, obchodní a trestní. V těchto oblastech práva zastupuji klienty v řízení před soudy a jinými orgány, poskytuji právní poradenství, sepisuji listiny či zpracovávám právní rozbory.

OBČANSKÉ PRÁVO

- komplexní právní servis při převodech nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem, prohlášení o pravosti podpisů na sepsaných smlouvách a provádění úschovy finančních prostředků
- právní služby týkající se dalších právních vztahů k nemovitostem, jako např. věcných břemen, služebností, nezbytné cesty, zástavních práv, nájemních smluv apod.
- vymáhání pohledávek
- sepis a revize smluv (smlouvy kupní, darovací, o zápůjčce, zástavní, nájemní)
- právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek
- právní služby při řešení sousedských sporů
- vymáhání náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení
- poskytování právní pomoci v oblasti ochrany osobnosti
- právní poradenství v oblasti dědického práva
- zastupování v řízení před soudy, sepis žalob, vyjádření, opravných prostředků atd.

RODINNÉ PRÁVO

- rozvod manželství - vypořádání společného jmění manželů
- úprava práv a povinností k nezletilým dětem v případě rozvodu manželství (svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá péče atd.)
- výživné k nezletilým i zletilým dětem
- ostatní vyživovací povinnosti (vyživovací povinnost dětí vůči rodičům, vyživovací povinnost mezi manžely, výživné rozvedeného manžela, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce)
- vypracování příslušných dohod mezi manžely či rodiči, vypracování návrhů k soudu (žaloby, vyjádření, opravné prostředky) a zastupování klientů u soudu

PRACOVNÍ PRÁVO

- poradenství při vzniku, změně a rozvázání pracovního poměru
- náhrada škody způsobená v pracovněprávním vztahu
- poradenství v oblasti vztahů souvisejících s výkonem práce jako je dovolená, mzda, ochrana zdraví zaměstnanců
- zastupování při sporech z neplatného rozvázání pracovního poměru

INSOLVENCE

- zastupování dlužníků i věřitelů v insolvenčním řízení
- sepis insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení a přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení

EXEKUCE

- sepis exekučních návrhů, návrhů na zastavení exekuce i dalších podání v exekučním řízení
- zastupování v exekučním řízení

OBCHODNÍ PRÁVO

- sepis a analýza obchodních smluv a uplatňování nároků z nich vzniklých (smlouva kupní, o dílo, o úvěru, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky apod.)
- právní servis při vymáhání pohledávek z obchodních závazkových vztahů a směnečných pohledávek
- zastupování před soudy v obchodněprávních věcech

SPRÁVNÍ PRÁVO

- zastupování v řízení o přestupcích, zejména v silniční dopravě a proti občanskému soužití
- sepis žalob proti nezákonným rozhodnutím a zásahům správních orgánů, včetně zastupování v řízení před správními soudy

TRESTNÍ PRÁVO

- obhajoba obviněných v trestním řízení na plnou moc i jako obhájce ex offo
- obhajoba odsouzených při podmíněném propuštění z výkonu trestu, přerušení výkonu trestu
- zastupování poškozených při uplatňování náhrady škody v trestním řízení
- zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, zastupování v přípravném řízení, účast při vyšetřovacích úkonech (např. poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi)
- sepis trestních oznámení
- poradenství v oblasti trestního práva, sepis opravných prostředků (stížností, odvolání, dovolání)