Dovoluji si informovat klienty – spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že se na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě vzniku sporu mezi advokátem a klientem, jsou advokát a klient povinni poskytnout si vzájemnou součinnost k vyřešení sporu smírnou cestou. V případě, že se spor mezi advokátem a klientem nepodaří vyřešit smírně, je klient, který je spotřebitelem, oprávněn tuto věc předložit k mimosoudnímu projednání orgánu České advokátní komory.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil u advokáta poprvé své právo, které je předmětem sporu.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje: - identifikační údaje stran sporu - úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností - označení, čeho se navrhovatel domáhá - datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele - datum a podpis navrhovatele (spotřebitele). Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách České advokátní komory. Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (pokud bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, bude součástí návrhu také plná moc).

V případě, že podaný návrh neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo nejsou-li k němu přiloženy požadované doklady, je navrhovatel vyzván k jejich doplnění, to ve lhůtě 15 dnů. Po marném uplynutí této lhůty Česká advokátní komora návrh odmítne. Česká advokátní komora návrh odmítne také v případech, kdy: - z přiložených písemností zjistí, že spor nenáleží do jejich věcné působnosti, že ve věci již rozhodl soud, - byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, případně bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u jiného subjektu, - byl návrh podán po uplynutí roční lhůty nebo je zjevně bezdůvodný.

Mimosoudní řešení sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, v případě složitějšího sporu může být tato lhůta prodloužena nejvýše o dalších 90 dnů s tím, že strany musí být informovány o prodloužení této lhůty a o očekávané lhůtě ukončení mimosoudního projednání.

Další informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz